Seuran säännöt

LohUA ry:n säännöt

LOHJAN URHEILUAUTOILIJOIDEN UUDET SÄÄNNÖT 13.12.2007

1 §
Yhdistyksen nimenä on Lohjan Urheiluautoilijat Ry ja sen kotipaikkana Lohjan kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton hallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen ja kehittäminen Lohjan kaupungissa ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ym. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä tukea tässä momentissa mainituilla tavoilla jäsenistönsä kilpailuharrastusta.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3 §
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Autourheilun kansalliseen keskusliittoon AKK-motorsport ry:een.

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18-vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen nuorisojäseneksi voi liittyä alle 18-vuotias henkilö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Huoltajajäseneksi voi liittyä 18-vuotta täyttänyt henkilö, joka tarvitsee jäsenyyttä mekaanikko/ huoltajalisenssiä varten.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

Nuorisojäsenellä sekä kannattajajäsenenä olevalla yhteisöllä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteen lakkaamista erääntyneet maksunsa.

6 §
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme (3) kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamisessa tai vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva asia esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallitukselle on tehty.

7 §
Varsinaiselta jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun, nuorisojäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun, huoltajajäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun sekä jäsenmaksun myöhästymismaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous vuosittain. Maksut on suoritettava hallituksen määräämä aikana. Varsinaista jäsentä, joka on maksanut kertakaikkisen jäsenmaksun, kutsutaan ainaisjäseneksi.

Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen 6§ mukaisesti on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun myöhästymismaksun.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sairauden, asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi.

Kunniajäsen ja -puheenjohtaja on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.

8 §
Yhdistys pitää vuosittain yhden (1) vuosikokouksen  maalis-toukokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

9 §
Vuosikokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitellään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
6. Esitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto,
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

7. Vahvistetaan jäsen-, nuorisojäsen-, huoltajajäsen ja kannattaja
jäsenmaksujen suuruus sekä jäsenmaksun myöhästymismaksun
suuruus, siten kun 7 §:ssä on määrätty
8. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio
9. Parillisina vuosina valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi (2)
kalenterivuodeksi
10. Parillisina vuosina valitaan kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä
hallitukseen seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi
11. Valitaan tilintarkastajat ja heille
varatilintarkastajat yhdistyslain mukaan.
12. Päätetään kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajien kutsumisesta
13. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten
kokoukselle esittämät asiat

10 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsentä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

11 §
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta vähintään yhdessä Lohjalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai kokouskutsulla, joka on lähetettävä jäsenkirjeenä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

12 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen läsnäollessa. Hallitus voi nimetä avukseen työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita sekä toimihenkilöitä ja -kuntia eri tarkoituksiin.

13 §
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta maaliskuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista tai varajäsentä yhdessä.

15 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään 2 viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

16 §
Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava autourheilua ja liikennekulttuuria edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

17 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Lohjalla 13.pvnä joulukuuta 2007

Rauno Nurminen
Puheenjohtaja

Kari Mamia                                                  Kari Mononen
hallituksen jäsen                                       hallituksen jäsen

Jarmo Mäkinen                                          Petri Oksanen
hallituksen jäsen                                       hallituksen jäsen

Jouko Saarinen                                           Rolf Sjöberg
hallituksen jäsen                                       hallituksen jäsen